Chumash

Speaker Filter Box:
Haftorah Parshas Ki Sisa 5776 Rabbi Shraga Senft 86 min
Haftorah Parshas Shelach Rabbi Shraga Senft 76 min
Haftorah Parshas Shkalim 5776 Rabbi Shraga Senft 68 min
Haftorah Pekudei Melachim I 5776 Rabbi Shraga Senft 74 min
Haftorah Shemos Rabbi Shraga Senft 74 min
Haftorah Shoftim 5776 Rabbi Shraga Senft 74 min
Haftorah Tetzaveh Yehezkel 5776 Rabbi Shraga Senft 72 min
Haftorah Tzav 5776 Rabbi Shraga Senft 70 min
Haftorrah Lech Lecha 5776 Rabbi Shraga Senft 59 min
Hosea Haftorah 5776 Rabbi Shraga Senft 70 min
Intro to Haftaros and Haftaras Toldos Rabbi Shraga Senft 65 min
Yechezkel Haftorah For Vayigash 5776 Rabbi Shraga Senft 66 min
Beha'aloscha 5775 - HaSefer Shel Vayehi Bnsoa HaAron Rabbi Moshe Shapira 51 min
Beshalach 5775 - Shiras Hayam Lifnei Krias Shema Rabbi Moshe Shapira 52 min
Ki Setzei 5747 - Hayotzer Yachad Lavem Hameivin Al Kol Maaseihu Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parashas Balak 5751 Moshe Kosev Sifro, v'Parshas Bilam. Bas Kol Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Achrei Mos Kedoshim - Mitzvah Limmnos Yamim uShevuos 5775 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Achrei Mos Kedoshim - Mitzvah Limmnos Yamim uShevuos 5775 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Achrei Mos-Kedoshim 5751 - Bar Da'as Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Bahaloscha 5776 - Uma Yisron Lbaal Haloshon Rabbi Moshe Shapira 45 min
Parshas Balak - 5747 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Parshas Balak 5775 - Hey Devorim Iru 17 Tammuz Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Balak 5776 Rabbi Moshe Shapira 43 min
Parshas Bamidbar 5751 Talmud Torah- K'nisinasa Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Bamidbar 5775 - Mem Tes Torah Tfisas HaOni Rabbi Moshe Shapira 59 min