Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas D08 Nitzavim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D08 Nitzavim-Vayeileich 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D08 Nitzavim-Vayeileich 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D09 Vayeilach 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D09 Vayeilech 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D09 Vayeilech 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas D09 Vayeilech-Shabbos Shuvah 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D10 Haazinu 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D10 Haazinu 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D10 Haazinu 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Emor 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Kedoshim 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ki Savo 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Ki Seitzei 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ki Seitzei 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Ki Sisah 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Korach 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Korach 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Korach 5778 - Machlokes Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Parshas Metzora 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Mikeitz 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Mikeitz 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Mishpatim 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Nitzavim 5778- Teshuva Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Parshas Nitzavim-Vayeilech 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min