The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Sifrei Kodesh

Speaker Filter Box:
Derech Hashem - Shiur 11 Rabbi Pesach Siegel 44 min
Derech Hashem - Shiur 12 Rabbi Pesach Siegel 33 min
Derech Hashem - Shiur 13 Rabbi Pesach Siegel 29 min
Derech Hashem - Shiur 14 Rabbi Pesach Siegel 40 min
Derech Hashem - Shiur 15 Rabbi Pesach Siegel 66 min
Derech Hashem - Shiur 16 Rabbi Pesach Siegel 40 min
Derech Hashem - Shiur 17 Rabbi Pesach Siegel 54 min
Derech Hashem - Shiur 18 Rabbi Pesach Siegel 41 min
Derech Hashem - Shiur 19 Rabbi Pesach Siegel 39 min
Derech Hashem - Shiur 20 Rabbi Pesach Siegel 55 min
Derech Hashem - Shiur 21 Rabbi Pesach Siegel 52 min
Derech Hashem - Shiur 22 Rabbi Pesach Siegel 37 min
Derech Hashem - Shiur 23 Rabbi Pesach Siegel 43 min
Derech Hashem - Shiur 24 Rabbi Pesach Siegel 46 min
Derech Hashem - Shiur 25 Rabbi Pesach Siegel 47 min
Derech Hashem - Shiur 26 Rabbi Pesach Siegel 57 min
Derech Hashem - Shiur 27 Rabbi Pesach Siegel 37 min
Derech Hashem - Shiur 28 Rabbi Pesach Siegel 20 min
Derech Hashem - Shiur 29 Rabbi Pesach Siegel 35 min
Derech Hashem - Shiur 30 Rabbi Pesach Siegel 51 min
Derech Hashem - Shiur 31 Rabbi Pesach Siegel 25 min
Derech Hashem - Shiur 32 Rabbi Pesach Siegel 44 min
Derech Hashem - Shiur 33 Rabbi Pesach Siegel 44 min
Derech Hashem - Shiur 34 Rabbi Pesach Siegel 46 min
Derech Hashem - Shiur 35 Rabbi Pesach Siegel 54 min