Recently Added Shiurim

48 Nitzavim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Nitzavim
22 min
50 Nitzavim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Nitzavim
21 min
53 Haftora Nitzavim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Nitzavim
39 min
58 Vzos Habracha
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Vezos HaBracha
24 min
59 Vzos Habracha
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Vezos HaBracha
39 min
60 Vzos Habracha
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Vezos HaBracha
34 min
55 Haazinu
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Haazinu
43 min
56 Haazinu
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Haazinu
1 min
57 Vzos Habracha
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Vezos HaBracha
18 min
52 Vayelech
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Vayelech
19 min
54 Haazinu
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Haazinu
40 min
46 Ki Sovai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Ki Savo
18 min
47 Haftora Ki Sovai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Ki Savo
10 min
51 Vayelech
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Vayelech
31 min
43 Ki Sovai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Ki Savo
34 min
44 Ki Sovai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Ki Savo
60 min
45 Ki Sovai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Ki Savo
5 min
40 Ki Sovai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Ki Savo
24 min
41 Ki Sovai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Ki Savo
21 min
42 Ki Sovai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Ki Savo
19 min
14 Eikev
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Eikev
58 min
15 Eikev
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Eikev
9 min
16 Eikev
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Eikev
59 min
12 Vaeschanan
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Va'eschanan
35 min
13 Eikev
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Eikev
56 min
09 Vaeschanan
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Va'eschanan
30 min
10 Vaeschanan
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Va'eschanan
29 min
11 Vaeschanan
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Va'eschanan
36 min
06 Shmuess-Reb Yeruchem
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Devarim
23 min
07 Haftora Devorim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Devarim
13 min
08 Vaeschanan
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Va'eschanan
17 min
03 Devorim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Devarim
19 min
04 Devorim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Devarim
35 min
05 Devorim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Devarim
20 min
01 Devorim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Devarim
33 min
02 Devorim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Devarim
58 min
Massei
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Mattos
11 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Mattos
13 min
Massei
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Massai
11 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Massai
13 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Mattos
43 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Mattos
37 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Massai
43 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Massai
37 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Mattos
20 min
Massa
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Mattos
22 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Massai
20 min
Massa
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Massai
22 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Mattos
29 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Mattos
21 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Massai
29 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Massai
21 min
49 Pinchas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Pinchas
40 min
50 Haftora Pinchas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Pinchas
14 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Mattos
33 min
Massai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Massai
33 min
46 Pinchas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Pinchas
20 min
47 Pinchas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Pinchas
28 min
48 Pinchas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Pinchas
34 min
43 Balak
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Balak
19 min
44 Haftora Balak
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Balak
12 min
45 Pinchas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Pinchas
30 min
41 Balak
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Balak
50 min
42 Balak
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Balak
48 min
39 Bechukasai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Bechukosai
35 min
40 Haftora Bechukasai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Bechukosai
11 min
40 Balak
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Balak
26 min
38 Bechukasai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Bechukosai
54 min
38 Balak
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Balak
31 min
39 Balak
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Balak
27 min
37 Behar-Bechukasai
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Bechukosai
31 min
36 Chukas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Chukas
38 min
37 Haftora Chukas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Chukas
35 min
35 Behar
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Behar
23 min
36 Behar
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Behar
24 min
35 Chukas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Chukas
52 min
33 Emor
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Emor
20 min
34 Haftora Emor
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Emor
31 min
34 Chukas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Chukas
27 min
32 Emor
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Emor
33 min
33 Chukas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Chukas
44 min
31 Emor
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Emor
32 min
31 Haftora Korach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Korach
13 min
32 Chukas
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Chukas
40 min
30 Emor
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Emor
33 min
29 Korach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Korach
24 min
30 Korach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Korach
12 min
28 Kedoshim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Kedoshim
34 min
29 Haftora Achrei-Kedoshim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Kedoshim
8 min
28 Korach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Korach
35 min
25 Haftora Shelach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Shelach
28 min
26 Korach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Korach
35 min
27 Korach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Korach
31 min
23 Kedoshim
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Kedoshim
48 min
23 Shelach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Shelach
33 min
24 Shelach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Shelach
28 min
22 Achrei Mos
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Acharei Mos
31 min
21 Shelach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Shelach
35 min
22 Shelach
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Shelach
26 min
21 Achrei Mos
      Speaker: Rabbi Dovid Regensberg      Category: Acharei Mos
27 min