The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Chanukah - Igniting Ourselves Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Chanukah - Let there be Light Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Chanukah- Expanding our Horizons Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Chanukah- Fighting the Tides of Assimilation Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Chanukah- Lifting Up our Spirits Rabbi Yitzchak Scher 30 min
Chanukah- why 8 days? Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Dayeinu Rabbi Yitzchak Scher 53 min
Eicha Chapter 1 Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Eicha Chapter 1 Continued Rabbi Yitzchak Scher 47 min
Elul & Devoting Ourselves to the Community Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Elul- Fighting the Battle Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Elul- Fighting the Battle Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Elul- Let it Slide Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Elul- What Should We Do? Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Gradually Ascending Mt Sinai Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Greek Culture- It's Evil & It's Place In Judiasm Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Greek Decrees Against the Jews Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Haggada Shiur 1 5777 Rabbi Yitzchak Scher 55 min
Haggada Shiur 2 5777 Rabbi Yitzchak Scher 56 min
Haggada- the Jews in Egypt Rabbi Yitzchak Scher 52 min
Haggadah Shiur 1 Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Haggadah Shiur 2 Rabbi Yitzchak Scher 49 min
Haggadah Shiur 3 Rabbi Yitzchak Scher 60 min
Haggadah Shiur- Marror, Tefillah Rabbi Yitzchak Scher 26 min
Haggadah Stories and Themes (Part 2) Rabbi Yitzchak Scher 38 min