The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Kislev- Illuminating the Darkness Rabbi Yitzchak Scher 49 min
Lag Baomer- Never Give Up Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Making The Omer Count Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Marcheshvan and Bayis Shlishi Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Marcheshvan- Navigating the Waves Rabbi Yitzchak Scher 40 min
Megilas Eicha 2:2-7 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Megillas Eicha 2:8-13 Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Megillas Esther Chap. 1 Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Megillas Esther Chap. 2 Rabbi Yitzchak Scher 47 min
Megillas Esther Chap. 3 Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Megillas Esther chap. 9-10 Rabbi Yitzchak Scher 58 min
Megillas Esther Chapter 4 Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Megillas Esther Chapter 5 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Megillas Esther Chapter 8 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Megillas Esther Chapters 6-7 Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Menorah- Our Testimony to the World Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Models of Teshuva in the Torah Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Models of Teshuva in the Torah Part 2 Rabbi Yitzchak Scher 48 min
Models of Teshuva in the Torah Part 3 Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Nissan and the Kid Within Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Nissan and the Kid Within Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Oh Dreidel Dreidel Dreidel Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Patterns of the Year Rabbi Yitzchak Scher 55 min
Patterns of the Year Rabbi Yitzchak Scher 55 min
Pesach, Matza, Marror Rabbi Yitzchak Scher 45 min