The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Lag B'Omer (5779) Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Lag B'Omer on Yom Rishon (5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Latznu, Maradnu and Rationalizations(Erev Slichos 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
Laughter, Cynicism, and The True View of the World-Purim (8 Adar 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 39 min
Loss as a Source for Hope - Kinnah 25 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Maamad Har Sinai-The Wrapping (4 Sivan 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Makkas Bechoros (3 Nissan 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Malchuyos- Simcha (18 Elul 5769) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Malchuyos- Simcha(18 Elul 5769) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Mashal Of Stock Market Rabbi Eliyahu Reingold 10 min
Menucha and Torah (10 Teves 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Mesirus Nefesh and Nissim (18 Kislev 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Minhagei Rosh Chodesh; Who Makes the Chodesh (Agudah Parsha Shiur Pinchas 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 24 min
Minhagim of Rosh Chodesh Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Mishnah Berurah Siman 545 Writing on Chol Hamoed Seif 2-4.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Mishnah Berurah Siman 545 Writing on Chol Hamoed Seif 5- Mosaf Dirshu.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 26 min
Mishnah Berurah Siman 545 Writing on Chol Hamoed Seif 5.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 47 min
Mishnah Berurah Siman 545 Writing on Chol Hamoed Seif 6-9.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Mitzvas Teshuva( 4 Tishrei 5771) Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Mitzvas Tzrichos Kavana 3; Sefiras Haomer Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Mitzvas Tzrichos Kavana 5; Sefiras Haomer 2 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Mitzvas Vidui-Erev Selichos 5770 Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Mitzvas Vidui-Erev Selichos 5770 Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Mixing Chov and Pleasure; Mesilas Yesharim Perek 1(Tzom Gedaliah 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 26 min
Moadim-Parshas Emor 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 68 min