The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Chanuka- a Kiss from Hashem Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Chanuka- a Kiss from Hashem Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Chanuka- A Message For Our Times Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Chanuka- Acquiring Torah Lenses Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Chanuka- Reaching The Heart Of Every Jew Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Chanuka- Shechina in our World Rabbi Yitzchak Scher 30 min
Chanuka- The Key To Jewish Survival Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Chanuka- Thinking Out Of The Box Rabbi Yitzchak Scher 57 min
Chanukah - Igniting Ourselves Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Chanukah - Let there be Light Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Chanukah- Expanding our Horizons Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Chanukah- Fighting the Tides of Assimilation Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Chanukah- Lifting Up our Spirits Rabbi Yitzchak Scher 30 min
Chanukah- why 8 days? Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Dayeinu Rabbi Yitzchak Scher 53 min
Eicha Chapter 1 Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Eicha Chapter 1 Continued Rabbi Yitzchak Scher 47 min
Elul & Devoting Ourselves to the Community Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Elul- Fighting the Battle Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Elul- Fighting the Battle Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Elul- Let it Slide Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Elul- What Should We Do? Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Gradually Ascending Mt Sinai Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Greek Culture- It's Evil & It's Place In Judiasm Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Greek Decrees Against the Jews Rabbi Yitzchak Scher 45 min