Vayakhail

Return To: Sefer Shemos

Speaker Filter Box:
Chumash Shemos, Parshas Vayakhel Pekudei Shiur 10 Rabbi Yisroel Reisman 74 min
Haftorah Parshas Shkalim 5776 Rabbi Shraga Senft 68 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakeil Pekudei and Parshas Parah 5775 - Taharas Yisroel Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayakel Shkalim 5752 - Hemshech Machatzis Hashekel Rabbi Moshe Shapira 99 min
Parshas Vayakhail and Shekalim 5776 Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Vayakhail Shkalim 5752 - Hemshech Machatzis Hashekel Rabbi Moshe Shapira 99 min
Parshas Vayakhel-Pekudei-Parah 5751 - Shlomo l'Moshe. Kos Yeshuos Esa Rabbi Moshe Shapira 86 min
Vayakhel Pekudei Pesach 5781 Rabbi Shmaryahu Shulman 32 min
Vayakhel-Pekudei 5777 Pesach Rabbi Shmaryahu Shulman 41 min
Vayakhel 5768 Rabbi Mordechai Sitorsky 45 min
Vayakhel 5770 Rabbi Mordechai Sitorsky 43 min
Vayakhel 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 46 min
Vayakhel 5774 Rabbi Mordechai Sitorsky 55 min
Vayakhel Pekudei 5775 Rabbi Mordechai Sitorsky 45 min
VeyakPekud 5769 Rabbi Mordechai Sitorsky 37 min
Vayakhel and Shekalim Parsha Series 3 Tape 222 Rabbi Dov Ber Weisman 48 min
Vayakhel Shekalim Parsha Series 2 Tape 122 Rabbi Dov Ber Weisman 57 min
Vayakel-pekudei 2009 / 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 30 min
Vayakhel-pekudei 2008 / 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 32 min
Vayakhel-pekudei 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 45 min
Vayakhel-Pekudei 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 35 min