Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Behar - 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Parshas Behar 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Parshas Chukas 5770 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Parshas Chukas 5773 Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Parshas Chukas 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Parshas Eikev 5775 - Chinuch - Defining 'Bracha' Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Parshas Emor 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Parshas Ki Savo - 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Parshas Ki Savo 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Parshas Masai - Ramban/Sforno/Chinuch Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Parshas Mishpatim - Yesodei HaTorah - 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Parshas Nitzavim-Vayelech 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Parshas Nitzavim-Vayelech 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Parshas Noach Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Parshas Noach 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Parshas Noach 5777- Friday Morning Shiur Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Parshas Tezaveh - Akaida - Significance of Kavanos Ha' Mitzvos Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Parshas Toldos 5776 - Yesodei HaTorah Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Parshas Tzav 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Parshas Vayeitzei - Yesodei HaTorah 5776 Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Parshas Vayeshev - Brother's justification to kill Yoseph Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Parshas Vayigash 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
Parshas Vayishlach - Yesodei HaTorah 5776 Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Parshas Yisro - Yesodei HaTorah - 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Pekudai - Unity, Shleimus & A Hashra'ah From Above Rabbi Ahron Lopiansky 42 min