Chumash

Speaker Filter Box:
Haftorah Parshas Ki Sisa 5776 Rabbi Shraga Senft 86 min
Haftorah Parshas Shelach Rabbi Shraga Senft 76 min
Haftorah Parshas Shkalim 5776 Rabbi Shraga Senft 68 min
Haftorah Pekudei Melachim I 5776 Rabbi Shraga Senft 74 min
Haftorah Shemos Rabbi Shraga Senft 74 min
Haftorah Shoftim 5776 Rabbi Shraga Senft 74 min
Haftorah Tetzaveh Yehezkel 5776 Rabbi Shraga Senft 72 min
Haftorah Tzav 5776 Rabbi Shraga Senft 70 min
Haftorrah Lech Lecha 5776 Rabbi Shraga Senft 59 min
Hosea Haftorah 5776 Rabbi Shraga Senft 70 min
Intro to Haftaros and Haftaras Toldos Rabbi Shraga Senft 65 min
Yechezkel Haftorah For Vayigash 5776 Rabbi Shraga Senft 66 min
301 Parshas Ki Seitzei 5752 Rabbi Moshe Shapira 76 min
Afar Sotah V'Eifer Parah- Vayikra 5745 Rabbi Moshe Shapira 68 min
Aileh Shemot, Mispar, Kochavim- Shemot 5745 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Beha'aloscha 5775 - HaSefer Shel Vayehi Bnsoa HaAron Rabbi Moshe Shapira 51 min
Beshalach 5775 - Shiras Hayam Lifnei Krias Shema Rabbi Moshe Shapira 52 min
Bil'am U'Bracha- Balak 5745 Rabbi Moshe Shapira 65 min
Galut U' G'ulah- Mishpatim 5745 Rabbi Moshe Shapira 77 min
Hizdaknut- Yitro 5745 Rabbi Moshe Shapira 56 min
Inyan Shel Galut- Shemot 5745 Rabbi Moshe Shapira 66 min
Ki Setzei 5747 - Hayotzer Yachad Lavem Hameivin Al Kol Maaseihu Rabbi Moshe Shapira 73 min
Marcheshvan, Mabul, Teshuva- Lech Lecha 5745 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Matteh Shel Moshe Bo 5745 Rabbi Moshe Shapira 54 min
Mitzrayim, Kina'an, Chamor- Vayishlach 5745 Rabbi Moshe Shapira 75 min