Chumash

Speaker Filter Box:
Vayechi (18) Siyum Rav Pransky Comments 12-19-10 Rabbi Doniel Pransky 12 min
Vayeira (02) Sodom and Gomorrah Rabbi Doniel Pransky 58 min
Vayeira (02) The Three Guests Rabbi Doniel Pransky 45 min
Vayeira (03) Lot and his daughters Rabbi Doniel Pransky 61 min
Vayeira (04) Avraham and Avimelech Rabbi Doniel Pransky 53 min
Vayeira (05) Birth of Yitzchak Rabbi Doniel Pransky 59 min
Vayeira (06) Hagar & Yishmael Thrown Out Rabbi Doniel Pransky 56 min
Vayeira (07) Akeidas Yitzchak (The Binding of Isaac) Rabbi Doniel Pransky 55 min
Vayeira (08) Akeidas Yitzchak (The Binding of Isaac) Rabbi Doniel Pransky 61 min
Vayeira (09) Akeidas Yitzchak (The Binding of Isaac) Rabbi Doniel Pransky 46 min
Vayeishev (01) Yosef and His Brothers I Rabbi Doniel Pransky 58 min
Vayeishev (02) Yosef and His Brothers II The Dispute Rabbi Doniel Pransky 58 min
Vayeishev (03) Yosef and His Brothers III Rabbi Doniel Pransky 47 min
Vayeishev (04) Yosef and His Brothers IV Rabbi Doniel Pransky 58 min
Vayeishev (05) Yosef and His Brothers V Rabbi Doniel Pransky 60 min
Vayeishev (06) Yosef and His Brothers VI Rabbi Doniel Pransky 53 min
Vayeishev (07) Yosef and His Brothers VII Rabbi Doniel Pransky 59 min
Vayeishev (08) Yosef and His Brothers VIII Rabbi Doniel Pransky 39 min
Vayeishev (09) Yehudah & Tamar I Rabbi Doniel Pransky 40 min
Vayeishev (10) Yehudah & Tamar II Rabbi Doniel Pransky 49 min
Vayeishev (11) Yehudah & Tamar III Rabbi Doniel Pransky 45 min
Vayeishev (12) Yosef in Egypt Rabbi Doniel Pransky 57 min
Vayeishev (13) Yosef and The Wife of Potifar Rabbi Doniel Pransky 59 min
Vayeishev (14) Yosef in Jail Rabbi Doniel Pransky 28 min
Vayeishev (15) Butler and Baker Rabbi Doniel Pransky 55 min