Chumash

Speaker Filter Box:
Chanufa ( Agudah Parsha Shiur Vayigash 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Chanufa (Agudah Parsha Shiur Vayigash 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Chanukah- Parshas Vayeishev 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Chanukah-Chok and Value- Parshas Mikaitz 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 49 min
Chassidus and Tzidkus; Ahavah and Yirah- Parshas Noach 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 50 min
Chassidus and Tzidkus; Ahavah and Yirah- Parshas Noach 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 50 min
Chayei Sarah 5771 Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Chayei Sarah 5776 B05 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Childbirth on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Tazria-Metzora 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Childbirth on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Tazria-Metzora 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Childbirth on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Tazria-Metzora 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Childbirth on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Tazria-Metzora 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Chiyuvei Chinuch (Agudah Parsha Shiur Emor 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Chiyuvei Chinuch (Agudah Parsha Shiur Emor 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Counting the Jews (Agudah Parsha Shiur Bamidbar 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Counting the Jews (Agudah Parsha Shiur Bamidbar 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Daas Torah and the Siyata D'Shmaya of the Chachamim-Parshas Shoftim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Daas Torah and the Siyata D'Shmaya of the Chachamim-Parshas Shoftim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Degalim and Counting-Individualism- Parshas Bamidbar 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 60 min
Degalim and Counting-Individualism- Parshas Bamidbar 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 60 min
Dinei Mazik; Kedushas Hamokom and Kedushas Hazman (Agudah Parsha Shiur Emor 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Dinei Mazik; Kedushas Hamokom and Kedushas Hazman (Agudah Parsha Shiur Emor 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Direct Communication for Tzvivui Mitzvos; Alu V'Alu etc- Parshas Yisro 5780 Rabbi Eliyahu Reingold 60 min
Dor Haflagah and History of the World Until Our Generation; 5 Explanations (Parshas Noach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 70 min
Dor Haflagah and History of the World Until Our Generation; 5 Explanations (Parshas Noach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 70 min