Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Bo 5776 Rabbi Moshe Shapira 51 min
Parshas BShalach 5751 - Yadoa Teida Galus vGeulah Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Chayei Sara - Maras hamachpeila shaar hashamayim Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Chayei Sara 5751 - Yechazek b'Emunah Yeseira Rabbi Moshe Shapira 79 min
Parshas Chayei Sara 5752 - Mabul Pelgah Sedom, Yishmael Eisav v'haeruv rav, Tishchav Torah She Baal Peh v'Tefilah Rabbi Moshe Shapira 87 min
Parshas Chayei Sara 5776 - Eishel Avraham Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Chukas 5747 - Afar V'Eifer - Ovar V'Osid - Vayibak Ish Imo Ad Kisei Hakovod Rabbi Moshe Shapira 71 min
Parshas Chukas 5747 Afar v'Efer v'Asid. Vayavek Eish Emo - Avak Ad Kisai Hakavod. Yaakov Avinu - Sod haYesh Rabbi Moshe Shapira 71 min
Parshas Chukas 5751 B'zos Tidayun Ki Hashem Shulchani - Korach v'Navuos Moshe Rabbeinu Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Chukas 5775 - Machlokes Korach Tzad Smol Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Devarim 5751 Havdala B'Tisha B'Av. Shoresh Hadas. V'tishlicha Emes Artza Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Devarim 5752 - Tzion Sadeh Ticharash Rabbi Moshe Shapira 93 min
Parshas Devorim 5747 - Aveilus Shel Tisha Ba'Av Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Devorim 5775 - HaMoed Shel Tisha BaAv Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Devorim 5776 - Mikdash Shabbos Churban Beis Hamikdash Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Emor - Bris HaOmer 5775 Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Emor 5747 Sefira V'Hastira Shebo - Modim D'rabanan Rabbi Moshe Shapira 56 min
Parshas Emor 5751- Mehus Hasefira Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Emor 5776 - Mitzvas HaBitochon Rabbi Moshe Shapira 47 min
Parshas Ki Savo 5747 - Ticheles Shana v'Kllaloseha Bris - Anina Kayum. Nefesh - Ner P'sila Shemen Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Ki Savo 5751 - Klalos Sheb'mishna Torah U'Nechamas Haneviim Kdei Shetchala Shana V'chulu Shofer V'Divrei Haneviim Rabbi Moshe Shapira 81 min
Parshas Ki Savo 5752 Rabbi Moshe Shapira 82 min
Parshas Ki Savo 5775- Takanos Ezra Kabalos HaTora Kbris Rabbi Moshe Shapira 52 min
Parshas Ki Seitzei 5775 - Kol Shofar Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Ki Sisa 5752 - Machatzis Hashekel Bsod Hayesh Rabbi Moshe Shapira 87 min