Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Shemini Para 5752 - 4 Parshiyos Adar, 4 Kosos, 4 Leshonos Geulah Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Shemini v'Para - Taharason Shel Yisroel 5776 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Shemini V'Parshas Hachodesh 5746 Rabbi Moshe Shapira 87 min
Parshas Shemini V'Parshas Hachodesh 5746 - Mitzvah Rishona Rabbi Moshe Shapira 81 min
Parshas Shemos 17 Teves 5748 - 70 Nefesh 70 Lashon Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Shemos 5751 - V'ayleh Shemos etc. Vhamaskilim Yizheiruu Kizahur Harakeiah Rabbi Moshe Shapira 69 min
Parshas Shemos 5752 - V'aleh Shemos 'Shemotzeiun v'Machnisin b'Mispar uv'Shemosam' Shoresh Hagoel Rabbi Moshe Shapira 87 min
Parshas Shemos 5775 Rabbi Moshe Shapira 65 min
Parshas Shoftim - Chodesh Elul Nochomos HaNeviim 5775 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Shoftim 5751 - Seder HaZman - Elul Lula, Koach Maaseh Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Shoftim 5752 Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Shoftim5747 - Elul - Gad Dovar V'hifuchu Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Tazria 5776 Rabbi Moshe Shapira 58 min
Parshas Tazria Hachodesh 5752 - Hachodesh-Nissan, v'Techiyas Hameisim Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Teruma 5751 - Mishenichnas Adar vSchok Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Teruma 5752 - Chodesh Adar - Naftali - Psil HaMechaber es Rachel v'Leah Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Teruma 5776 - Shovavim Tat bShnat Haibur Rabbi Moshe Shapira 50 min
Parshas Terumah - Nissan v'Adar Rabbi Moshe Shapira 86 min
Parshas Tetzave, Parshas Zachor 5751 - Asher Karcha B'Derech Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tetzaveh - Moshe min HaTorah, Haman min HaTorah, Matah Elokim 5775 Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Tetzaveh v'Zachor 5748 - Reishis Goyim Amoleik Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tezaveh 5752 - Naftali - Aykesh v'Petaltel Rabbi Moshe Shapira 93 min
Parshas Tezaveh 5776 - Mizbeach Haketores Rabbi Moshe Shapira 46 min
Parshas Tezaveh Zachor 5775 - Moshe Min Hatorah, Haman Min Hatorah Mateh HaElokim Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Toldos Rabbi Moshe Shapira 36 min