Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Korach 5751 - Shoresh HaChurban-ha'kedemes Peh l'Ayin. Chodesh Tamuz Techilas Avodah Zarah Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Korach 5752 - Shoresh Chait Hameraglim Hakdamas Peh l'Ayin Rabbi Moshe Shapira 66 min
Parshas Korach 5752 - Shoresh Chait Hameraglim Hakdamas Peh L'Ayin Rabbi Moshe Shapira 66 min
Parshas Korach 5776 - Da Gzeiras Oreisa Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Korach 5776 - Korach vDor Haflaga Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Lech Lecha 5752 - Dor Haflaga Torah Shebaal Peh Rabbi Moshe Shapira 77 min
Parshas Lech Lecha 5776 - Tefilas Avraham Lhinatzeil B'eis Tzorah Rabbi Moshe Shapira 52 min
Parshas Maasei 5752 - Batei Gava'i v'Batei Bara'i Moed Shel Rosh Chodesh B'yom Haeibur Rabbi Moshe Shapira 82 min
Parshas Matos 5776 - Bechi Avudan Hamokom Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Matos Maasei 5751 Moad Shel Rosh Chodesh and Tisha b'av Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Mattos - Chodesh Av - Koach Ha'Shemiah Rabbi Moshe Shapira 69 min
Parshas Mattos 5752 - Dibur v'Midaber Neder B'ais Tzarah Rabbi Moshe Shapira 81 min
Parshas Meikeitz 5752 - Yevanim Nikvitzu Ali v'Tikun Pach Hashemen, Yevanim Kitchalif Lashosn Hakodesh Rabbi Moshe Shapira 95 min
Parshas Meiketz 5751 - May Chanukah - Nefesh - Tov-Or Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Mishpatim 5752 - V'aleh haMishpatim, Chok u'Mishpat Rabbi Moshe Shapira 100 min
Parshas Mishpatim Shkalim 5751 - Hikdim Shikleihem Lshekel Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Mishpatim v'Shkalim 5748 Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Mishpatim, Shekalim - Machtzis Hashekel Matbeia Shel Aish Rabbi Moshe Shapira 45 min
Parshas Naso - Chag Shavuos - Isru Chag Rabbi Moshe Shapira 43 min
Parshas Naso 5751 v'Chol Ma'aseihu b'Emunah Kabalas Hatorah Bechinas Ma'aseh Rabbi Moshe Shapira 76 min
Parshas Naso 5752 - Atzeres Nmai Rosh Hashana Rabbi Moshe Shapira 97 min
Parshas Naso 5775 - Oy Lahem Labrios Mayalbono Shel Torah Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Netzavim Vayelech 5747 - Rosh Hashana - Yom Zekaron Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Nitzavim 5751 - Mare'eh Yaakov Al Daled Malchiyos Mitzvas Peah V'Yom Hadin Rabbi Moshe Shapira 82 min
Parshas Nitzavim 5752 Rabbi Moshe Shapira 88 min