Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas S08 Tetzaveh 5780.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S09 Ki Sisa 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S09 Ki Sisa 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S09 Ki Sisa 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S09 Ki Sisa 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S09 Ki Sisa 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S09 Ki Sisah 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S10 Vayakhel 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayekhel-Pekudai 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S10-11 Vayekhel-Pekudai 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S11 Pekudai 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S11 Pekudai 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Shelach 5778 - Chait Hameraglim Rabbi Eliyahu Reingold 25 min
Parshas Shelach 5778 - Hafrashas Challah Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Parshas Shelach 5778 - Knowing That You Don't Know (Chait Hameraglim) Rabbi Eliyahu Reingold 46 min
Parshas Shlach 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Shmini 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Shmos 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Shoftim 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min