Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Tetzave, Parshas Zachor 5751 - Asher Karcha B'Derech Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tetzaveh - Moshe min HaTorah, Haman min HaTorah, Matah Elokim 5775 Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Tetzaveh v'Zachor 5748 - Reishis Goyim Amoleik Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tezaveh 5752 - Naftali - Aykesh v'Petaltel Rabbi Moshe Shapira 93 min
Parshas Tezaveh 5776 - Mizbeach Haketores Rabbi Moshe Shapira 46 min
Parshas Tezaveh Zachor 5775 - Moshe Min Hatorah, Haman Min Hatorah Mateh HaElokim Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Toldos Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5752 - Zerach M'Seir Hofeah Mahar Paran Lases Lahem Nachalasam Goyim, Eisav Yishmael v'Yaakov Rabbi Moshe Shapira 96 min
Parshas Toldos 5768 Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5771 - Cheshvan b'os Nun, Kislev b'os Samech, Chelukas Haosiyos Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Toldos 5773 - Tefillah Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Tzav - Zachor 11 Adar II 5774 Mechiyas Amalek Nissim Nistarim 137 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Va'eira - Achen Nodah Hadavar (24 Teves 5748) Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Va'era 5752 - Emunah Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vaeira 5751 - KaAsher Yochlenu Lach - Kein Chasdecha Aleinu Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakeil Pekudei and Parshas Parah 5775 - Taharas Yisroel Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayakel Shkalim 5752 - Hemshech Machatzis Hashekel Rabbi Moshe Shapira 99 min
Parshas Vayakhail and Shekalim 5776 Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Vayakhail Shkalim 5752 - Hemshech Machatzis Hashekel Rabbi Moshe Shapira 99 min
Parshas Vayakhel-Pekudei-Parah 5751 - Shlomo l'Moshe. Kos Yeshuos Esa Rabbi Moshe Shapira 86 min
Parshas Vayechei 5769 - Geiloy Kaitz Hayamin Shema v'Baruch Shem Shevet Dan l'Yeshuascha K'visi Hashem Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Vayechi Rabbi Moshe Shapira 83 min
Parshas Vayechi 5775 Rabbi Moshe Shapira 63 min