Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
07 - Megillas Esther - Esthers Decision Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07 - Reflections on Shabbos - Rewards of Shabbos Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
07 - The Jewish Experience in Egypt - The Perspective of Hindsight Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
07 - Thoughts on Chanukah - Al Hanissim - 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
07 - Thoughts on Purim - The Feast of Achashverosh Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
07 - Thoughts on Shavuos - Chesed with the Eyes Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07-Shofros Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
08 - Chametz on Pesach - Medicines Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
08 - Haftoros of the Three Weeks - The Flowing Water Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
08 - Megillas Esther - Esthers Decision Part 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
08 - Reflections on Shabbos - Making Shabbos Sacred Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
08 - The Jewish Experience in Egypt - Shortness of Spirit Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
08 - Thoughts on Chanukah - Al Hanissim - 3 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
08 - Thoughts on Purim - The Splendor of Tefillin Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
08 - Thoughts on the 3 Weeks - A Perspective on The Low Times 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
08-Greetings and Changes to Shmone Esrai Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
09 - Chametz on Pesach - DIsposing of Chametz Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
09 - Haftoros of the Three Weeks - The Wanderings of Klal Yisrael Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
09 - Megillas Esther - The Esther Sarah Connection Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
09 - Reflections on Shabbos - Shabbos and the Man Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
09 - The Jewish Experience in Egypt - The Plague of Darkness Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
09 - Thoughts on Chanukah - Benefitting from the Candles Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
09 - Thoughts on Purim - Blotting out Haman's Name Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
09 - Thoughts on Shavuos - The Gift of Torah Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
09 - Thoughts on the 3 Weeks - Our continuede Existence Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min