Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
#015 Short Shabbos talks- Tefilos Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#016 Short Shabbos talks - Tefillas Sha.2 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#017 Short Shabbos talks- Tefillos #3 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#018 Short Shabbos talks- Tefillas Sh. #3 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#019 Short Shabbos talks - tefilas mincha Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#020 Short Shabbos talks- ba,bo,bam Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#021 Short Shabbos talks- the 3 Shemone Esrei's Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#22 Short Shabbos Talks - Mussaf #1 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#23 Short Shabbos Talks - Mussaf #2 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#26 Short Shabbos Talks 2) Yom Hashvi'i Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#27 Short Shabbos talks - the 4th commandment Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#29 Short Shabbos Talks - getting into shevii Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#30 Short Shabbos Talks - שבת שלום Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#31 Short Shabbos Talks - פסיעה גסה Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#32 Short Shabbos Talks - the most important mitvah Rabbi Dovid Schoonmaker 3 min
#33 Short Shabbos Talks - קידוש Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#34 Short Shabbos Talks - עשו וישמעל Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#35 Short Shabbos Talks - שבו איש תחתיו Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#36 Short Shabbos Talks - שבת ויציאת מצרים Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#37 Short Shabbos Talks - זכר ליציאת מצרים 2 Rabbi Dovid Schoonmaker 6 min
#38 Short Shabbos Talks - 3 עקרים Rabbi Dovid Schoonmaker 6 min
#39 Short Shabbos Talks - יש מאין Rabbi Dovid Schoonmaker 3 min
#40 Short Shabbos Talks - יחוד השם Rabbi Dovid Schoonmaker 6 min
#41 Short Shabbos Talks - יחוד השם #2 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#42 Short Shabbos Talks - How Shabbos shows yichud Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min