Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
03 - Reflections on Shabbos - Remembering Shabbos Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
03 - Reflections on the Boys 3 Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
03 - The Jewish Experience In Egypt - The Lifting of the Decree Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
03 - Thoughts on Chanukah - Striving for the Impossible Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
03 - Thoughts on Purim - Beyond Our Control Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
04 - Chametz on Pesach - Bedikah When One Travels Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
04 - Haftoros of the Three Weeks - The Kindness of Your Youth Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
04 - Megillas Esther - Bigsan and Seresh Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
04 - Reflections on Shabbos - Remembering the Exodus_1 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
04 - The Jewish Experience in Egypt - The Death of Pharaoh Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
04 - Thoughts on Chanukah - Gaining Perspective Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
04 - Thoughts on Purim - Unity Through Mitzvos Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
04 - Thoughts on Shavuos - Partnering with HaShem Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
04 - Thoughts on the 3 Weeks - Symbolism of the Beis Hamikdash Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
04-Making Hashem Our King Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Thoughts on the 3 Weeks - A Place for National Unity Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Chametz on Pesach - The Chametz of Another Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05 - Haftoros of the Three Weeks - The Consolation in Punishment Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Megillas Esther - Haman Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05 - Reflections on Shabbos - Partnering with Hashem Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05 - The Jewish Experience in Egypt - Prayer Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Thoughts on Chanukah - Celebration and Praise Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Thoughts on Purim - Purim and Yom Kippur Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05 - Thoughts on Shavuos - Torah of Kindness Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05-Zichronos Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min