Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
17th Tammuz and Kiruv Rabbi Moshe Shapira 56 min
Bein Hamitorim 5747 - Kol Rodfeha Hisuguah Bein Hametzorim Rabbi Moshe Shapira 67 min
Chanukah 5776 - Mesibas Chanukah lKolel Shav Shmeisa Rabbi Moshe Shapira 23 min
Daled Iyar 5775 - Mitzva l'Mamanus Yamim v'Shavous Rabbi Moshe Shapira 59 min
Eicha 5744 Rabbi Moshe Shapira 55 min
Elul 5744-5745 Rabbi Moshe Shapira 60 min
Erev Rosh Hashana 5773 Rabbi Moshe Shapira 50 min
Erev Rosh Hashana 5774 Rabbi Moshe Shapira 56 min
Erev Rosh Hashana 5775 Lo Habit Avon b'Yaakov Teruas Melech Din Hameive L'Malchus Rabbi Moshe Shapira 52 min
Erev Rosh Hashanah 5776 Rabbi Moshe Shapira 45 min
Erev Shavuos 5776 - Atzeres Nefes Rabbi Moshe Shapira 46 min
Erev Yom Kippur 5748 Rabbi Moshe Shapira 84 min
Fast Of Tammuz Rabbi Moshe Shapira 46 min
Hatikun Shel Tisha B'Av Rabbi Moshe Shapira 50 min
Hoshana Rabba 5776 - Yom Kippur - Hoshana Rabba Yam-Mikva Teshuva Tefillah Rabbi Moshe Shapira 79 min
Hoshana Rabba Shiur 5775 Rabbi Moshe Shapira 99 min
Hoshanah Rabbah 5774 Rabbi Moshe Shapira 73 min
Isroo Chag- Shavu'ot 5744 Rabbi Moshe Shapira 44 min
Kinos Shnati Keren R"AM Tisha B'Av 5775 - Yom Tov shel Tisha B'av Rabbi Moshe Shapira 38 min
Kinos Shnati Keren Ra"m Tu B'Av 5775 Yom Tov Shel Tanchumim Rabbi Moshe Shapira 38 min
Ma'oz Tzur, Yishma'el, Eisav Chanukah 5745 Rabbi Moshe Shapira 67 min
MiShenichnat Adar, Yitzchak, Yai'ush- Purim 5745 Rabbi Moshe Shapira 68 min
Parshas Behar 5751 - Lag B'omer, Sefira ad 50 Divrei Chachumim - Divrei Sofrim. Tov Lev Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Behar 5751 - Lag B'omer, Sefira ad 50 Divrei Chachumim - Divrei Sofrim. Tov Lev Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Devarim 5751 Havdala B'Tisha B'Av. Shoresh Hadas. V'tishlicha Emes Artza Rabbi Moshe Shapira 80 min