Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
05 - Thoughts on Shavuos - Torah of Kindness Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05-Zichronos Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - Thoughts on the 3 Weeks - The Power of Unity Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - Chametz on Pesach - Chametz Mixtures Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
06 - Haftoros of the Three Weeks - Forgetting the Kindness of G-d Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
06 - Reflections on Shabbos - Remembering Shabbos Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - The Jewish Experience in Egypt - Taskmasters Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - Thoughts on Chanukah - Al Hanissim - 1 Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - Thoughts on Purim - Hashem's Hidden Hand Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
06-Akeidas Yitzchak Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07 - Thoughts on the 3 Weeks - A Perspective on the Low Times Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07 - Chametz on Pesach - Products Containing Chametz Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07 - Haftoros of the Three Weeks - Perspective on Punishment Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07 - Megillas Esther - Esthers Decision Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07 - Reflections on Shabbos - Rewards of Shabbos Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
07 - The Jewish Experience in Egypt - The Perspective of Hindsight Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
07 - Thoughts on Chanukah - Al Hanissim - 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
07 - Thoughts on Purim - The Feast of Achashverosh Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
07 - Thoughts on Shavuos - Chesed with the Eyes Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07-Shofros Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
08 - Chametz on Pesach - Medicines Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
08 - Haftoros of the Three Weeks - The Flowing Water Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
08 - Megillas Esther - Esthers Decision Part 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
08 - Reflections on Shabbos - Making Shabbos Sacred Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
08 - The Jewish Experience in Egypt - Shortness of Spirit Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min