Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Purim: a Day of Tefillah Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Purim: a Day of Tefillah Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Purim: a Day of Tefillah Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Rabbi Akiva's Students And Respecting One Another Rabbi Yitzchak Scher 49 min
Rambam- Laws of Teshuva chapter 1 Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Rambam- Laws of Teshuva chapter 2 Rabbi Yitzchak Scher 52 min
Rambam- Laws of Teshuva- Chapter 3 Rabbi Yitzchak Scher 52 min
Rambam- Laws of Teshuva- Chapter 3 Continued Rabbi Yitzchak Scher 47 min
Rambam- What Is Teshuva? Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Rebbe Akiva Rabbi Yitzchak Scher 48 min
RH- Heavenly Judgement Rabbi Yitzchak Scher 35 min
Rosh Hashana- Confronting Reality (end cut off) Rabbi Yitzchak Scher 40 min
Rosh Hashana- Keeping It Real Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Rosh Hashana- The Refresh Button Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Rus 2:13-23 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Rus 2:2 - 2:12 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Rus 3:1-8 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Rus 3:9-18 Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Seder- 15 Steps to Inspiration Rabbi Yitzchak Scher 68 min
Seder- A Paradigm Shift Rabbi Yitzchak Scher 33 min
Sefiras Haomer - removing the animal within Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Sefiras HaOmer- Our Reaction to Pesach Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Sefiras Haomer- Temimos Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Shavuos - Why So Much Counting Rabbi Yitzchak Scher 33 min
Shavuos and Rus Rabbi Yitzchak Scher 43 min