Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Shovavim, A Period of Growth Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Shushan Times- Purim's lesson about how to read the newspaper Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Sivan and Shavuos Rabbi Yitzchak Scher 53 min
Sivan and Shavuos Rabbi Yitzchak Scher 53 min
Sivan and Teumim Rabbi Yitzchak Scher 48 min
Sivan: Man vs. Angel Rabbi Yitzchak Scher 48 min
Special Guest at our Seder Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Sukkos- living in our world Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Tahara Rabbi Yitzchak Scher 13 min
Tahara Rabbi Yitzchak Scher 13 min
Tamuz- Opportunities Lost Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Tamuz- Wasted Opportunities Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Tamuz- Wasted Opportunities Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Tefillah 5 - Prayer as an essential part of Teshuvah Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Tefillah 6- Yom Kippur- Prayer Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Tefillah 7: Hoshana- the Prayer of Sukkos Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Teshuva 1 Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Teshuva 1 Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Teshuva 2 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Teshuva 2 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Teshuva 3 Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Teshuva 3 Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Teshuva- the Power of the Mind Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Teves and Esav Rabbi Yitzchak Scher 67 min
Teves and Shevet Don Rabbi Yitzchak Scher 43 min